Welkom bij

Algemene voorwaarden Even een Feestje

Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met Even een Feestje.

 

1: Algemene bepalingen

2: Geldigheid en toepasselijkheid

3: Offertes en overeenkomsten

4: Bepalingen met betrekking tot optredens

5: Annulering van de overeenkomst

6: Onuitvoerbaarheid

7: Prijzen

8: Betalingen

9: Klachten

10: Aansprakelijkheid

 

DEFINITIES

 

Opdrachtnemer: Even een Feestje.

 

Opdrachtgever: De persoon die aan Even een Feestje een verzoek heeft gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen; opdrachtgever.

Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere: Mengpanelen, media-spelers, licht en geluid installaties.

Plaats van het optreden: De door de opdrachtgever en Even een Feestje overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven.

Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan.

Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst.

 

 

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 

1.1. De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten tussen Even een Feestje en opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Geldigheid en Toepasselijkheid

 

2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van Even een Feestje.

 

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

 

3.1 Alle offertes van Even een Feestje zijn vrijblijvend.

3.2 Alle offertes van Even een Feestje hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

3.3 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de genoemde termijn van 1 maand, besluiten Even een Feestje een definitieve opdracht te verstrekken.

3.4 Even een Feestje is verplicht om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in elk geval de datum, locatie, duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan vermeld.

3.5 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever een kopie van de offerte en/of overeenkomst, ondertekend door de opdrachtgever, binnen 14 dagen terug te zenden of per e-mail te bevestigen met als bijlage de offerte/opdrachtbevestiging.

 

Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot optredens

 

4.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen:

 

– Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de apparatuur.

– Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit ,water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid.

– Dat tijdens het optreden de artiest(en) het recht hebben om 2 consumpties per uur te nuttigen.

 

Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst

 

5.1 Even een Feestje heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te weigeren en of te beëindigen indien Even een Feestje hier een goede reden voor heeft.

5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van

 

0 %: wanneer er 30 dagen voor het optreden wordt geannuleerd

25%:  van het totaalbedrag, als tussen de 29 en 7 dagen van te voren wordt geannuleerd

75%: van het totaalbedrag wanneer er 7 dagen van te voren wordt geannuleerd

100%: van het totaalbedrag wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd

 

Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid

 

6.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer (Alleen bij meer dan een halve meter sneeuw)

6.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever Even een Feestje nog gedurende een maand de gelegenheid geven, haar optreden te verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

6.3 In geval van overmacht is Even een Feestje gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. Even een Feestje zal dan een zo veel mogelijk bevredigende oplossing proberen aan te bieden.

 

Artikel 7 – Prijzen

 

7.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte en de geldigheidsduur van de offerte.

7.2 Prijsverhogingen na 2 maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

 

Artikel 8 – Betalingen

 

8.1 De opdrachtgever is verplicht voor aanvang van het optreden te zorgen dat de factuur is voldaan. (Mits anders afgesproken).

8.2 Mocht er nadien sprake zijn van meerwerk, dan zal de opdrachtgever na afloop van het feest het bedrag van het verschuldigde meerwerk contant betalen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Klachten

 

9.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 Even een Feestje geeft onder geen beding het totaalbedrag van het feest terug aan de opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

10.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.

10.2 Even een Feestje kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.

10.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt.